Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox randomly stops responding to mouse clicks

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Same as historical https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=465259 periodically mouse becomes unresponsive in FF Works in other programs persists when affected window is closed and reopened happens in the above bugzilla page

getting more prevalent, been seen intermittently for years on Win 10 PC across versions of FF

when page is opened on my mac it works

Same as historical https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=465259 periodically mouse becomes unresponsive in FF Works in other programs persists when affected window is closed and reopened happens in the above bugzilla page getting more prevalent, been seen intermittently for years on Win 10 PC across versions of FF when page is opened on my mac it works

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Make sure all software is up to date.

What were you doing at the time? surfing, watching a clip, reading something . . . .

Have you noticed any pattern?


Start Firefox using Troubleshoot(Safe) Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Troubleshoot(Safe) Mode (not Refresh). Is the problem still there?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.