Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to get Firefox to generate a new password for a new login when manually creating it?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 74 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

I store all of my passwords in Firefox's "Logins & Passwords" feature. Even for things that are not online in any way. Whenever I need to create a new login & password record for something online, Firefox will automatically generate a password and give me the option to fill that into the new password and confirm new password fields. For anything that's not online I open Firefox and click the "Create New Login" button and fill in the details. I then go to a site online that generates passwords for me and fill that into the password field for the new entry.

Is there a way to get Firefox to offer a newly generated password at this point?

I store all of my passwords in Firefox's "Logins & Passwords" feature. Even for things that are not online in any way. Whenever I need to create a new login & password record for something online, Firefox will automatically generate a password and give me the option to fill that into the new password and confirm new password fields. For anything that's not online I open Firefox and click the "Create New Login" button and fill in the details. I then go to a site online that generates passwords for me and fill that into the password field for the new entry. Is there a way to get Firefox to offer a newly generated password at this point?

Giải pháp được chọn

Yes, this is definitely a feature request and not a browser issue. The option is clearly not there.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hello I found this article that might help you generate a new password I hope this helps

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-generate-secure-password-firefox

Wes

Hữu ích?

more options

Wes said

Hello I found this article that might help you generate a new password I hope this helps https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-generate-secure-password-firefox Wes

This doesn't address my issue. I know that Firefox has has the functionality to generate random passwords. I want a way to have Firefox generate a new password while I am manually creating it from the "logins & passwords" page.

I think this might be a feature request.

Được chỉnh sửa bởi david.brinovec vào

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Yes, this is definitely a feature request and not a browser issue. The option is clearly not there.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.