Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox automatically clears tab data

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

recently i have installed firefox developer edition for my web development tasks. i was going through settings. then may be i think there was some settings. I changed them. and after that firefox started clearing data from tabs which lay inactive for some time. I want to turn that off.

I want to know where are those settings ?.

or is there a bug? please help me fix this issue.

recently i have installed firefox developer edition for my web development tasks. i was going through settings. then may be i think there was some settings. I changed them. and after that firefox started clearing data from tabs which lay inactive for some time. I want to turn that off. I want to know where are those settings ?. or is there a bug? please help me fix this issue.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Here maybe. see screenshots

more options
more options

See also the about:unloads page.