Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Restore version 78

  • 4 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 81 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Chris Ilias

more options

How do I restore version 78 after Mozilla overwrote it -- and the new version is not compatible with my OS (and I can't upgrade the OS)?

How do I restore version 78 after Mozilla overwrote it -- and the new version is not compatible with my OS (and I can't upgrade the OS)?

Giải pháp được chọn

Hi Tom, The team has confirmed that El Capitan users are not being automatically updated to the newer version. There may be something different about your configuration. Given that you've re-installed from a fresh DMG file, you may have already reset any configuration differences, so this may not occur again. If it does occur again, please let us know.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Hi Tom, That shouldn't happen. According to your system details, you're on El Capitan, which Firefox support was discontinued after v78. Are you saying that you were automatically updated to v91?

For now, you can download the latest version for El Capitan using the following link: https://archive.mozilla.org/pub/firefox/releases/78.15.0esr/mac/en-US/Firefox%2078.15.0esr.dmg

I'll look into why you were automatically updated to an incompatible version.

Is there any reason why you haven't updated macOS? The old version of Firefox will not contain the latest security fixes, so if there's anything you can do to update macOS, that's the best way forward.

Hữu ích?

more options

Thanks, Chris! That seems to have solved the problem. Re. not upgrading: It's an old MacBook Pro, and it seems I can't upgrade the OS beyond El Capitan.

Hữu ích?

more options

Too bad if you cannot update the OS as Firefox as of Fx 79.0 and later including Fx 95 and Fx 91 ESR has required Mac OSX 10.12 at minimum to run.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Hi Tom, The team has confirmed that El Capitan users are not being automatically updated to the newer version. There may be something different about your configuration. Given that you've re-installed from a fresh DMG file, you may have already reset any configuration differences, so this may not occur again. If it does occur again, please let us know.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.