Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

SaveFrom.net Helper

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

[Locked as a duplicate of https://support.mozilla.org/en-US/questions/1362480. Please follow up there, thanks.]


I delete this bookmark in the browser, but after ending and newstart it#s always in the bookmark-line.

''[Locked as a duplicate of https://support.mozilla.org/en-US/questions/1362480. Please follow up there, thanks.]'' I delete this bookmark in the browser, but after ending and newstart it#s always in the bookmark-line.

Được chỉnh sửa bởi Chris Ilias vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Are you sure that is not an add-on?

Type about:addons<enter> in the address box to open your Add-ons Manager. Hot key; <Control> (Mac=<Command>) <Shift> A)

In the Add-ons Manager, on the left, select Extensions. Make sure you know what each one is and what it does.