Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Recover Mozilla Firefox account

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi, I have a problem retrieving my Firefox account I entered my Gmail and password > But Mozilla gives the message Incorrect password, I repeated this several times but did not log in to my account . The password is correct and I log in to Gmail but it does not log in to my Mozilla Firefox account

Thank you for your help

[Personal information removed by moderator. Please read Mozilla Support rules and guidelines, thanks.]

Hi, I have a problem retrieving my Firefox account I entered my Gmail and password > But Mozilla gives the message Incorrect password, I repeated this several times but did not log in to my account . The password is correct and I log in to Gmail but it does not log in to my Mozilla Firefox account Thank you for your help ''[Personal information removed by moderator. Please read [[Mozilla Support rules and guidelines]], thanks.]''

Được chỉnh sửa bởi Chris Ilias vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Make you use the password for the Firefox account and not the Primary Password or a password for another website/service,

In case of issues try to login to the Firefox Account via this website.

See also: