Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox keeps opening up in 'Minimal mode' as very small box.

more options

Hi all , I have an apple Mac . Not had this before . On starting / opening Firefox it opens in Minimal Mode as a small box upper LHS. Maximising it cuts off all the top of the page . So, anyone know how to change the default back to normal

Hi all , I have an apple Mac . Not had this before . On starting / opening Firefox it opens in Minimal Mode as a small box upper LHS. Maximising it cuts off all the top of the page . So, anyone know how to change the default back to normal

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hello there I have found a solution to your problem I have found a link that will help you resize it back to normal I hope this helps

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1018881

Wes