Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

HOW DO I REMOVE MSN PAGE FROM LOADING BEFORE FIREFOX ON WINDOWS 10

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 666 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Got a new Acer laptop with windows 10. Firefox is set as my default browser but msn page opens first then i have to click on next tab to open Firefox. How can i get rid of msn?

Got a new Acer laptop with windows 10. Firefox is set as my default browser but msn page opens first then i have to click on next tab to open Firefox. How can i get rid of msn?

Giải pháp được chọn

When does the msn page open? When you start the browser? On its own?


Are you talking about the home page? https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-to-set-the-home-page

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

When does the msn page open? When you start the browser? On its own?


Are you talking about the home page? https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-to-set-the-home-page

more options

Thanks Fred, This is my first windows 10 PC. When I clicked on Firefox the MSN page would open, then had to click next tab to get Firefox which was set as my default homepage in settings. Previously had XP, 7 & 8 w/bing. Didn't care for 8 & probably won't like 10 or 11. Recently read an article that a Microsoft update won't let you change from the MSN homepage but this worked. Thanks again!

Được chỉnh sửa bởi kwikconstkp vào

more options

Glad to help. Safe Surfing.