Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Search settings

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

How does one set firefox so that a query stays in the middle google search box instead of automatically moving up to the address bar?

How does one set firefox so that a query stays in the middle google search box instead of automatically moving up to the address bar?

Giải pháp được chọn

You can turn it off by going to about:config and switching browser.newtabpage.activity-stream.improvesearch.handoffToAwesomebar to false.

WARNING: Changing preferences through this interface not officially supported Hidden settings edited using the about:config tool are explicitly not supported, which means that Mozilla makes no guarantees they will be supported in the future, or that Mozilla will fix them if they break. Mozilla does not test these preferences, and will not in the future. That includes security and performance testing which these preferences may affect.

[Warning added by moderator.]

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You can turn it off by going to about:config and switching browser.newtabpage.activity-stream.improvesearch.handoffToAwesomebar to false.

WARNING: Changing preferences through this interface not officially supported Hidden settings edited using the about:config tool are explicitly not supported, which means that Mozilla makes no guarantees they will be supported in the future, or that Mozilla will fix them if they break. Mozilla does not test these preferences, and will not in the future. That includes security and performance testing which these preferences may affect.

[Warning added by moderator.]

Được chỉnh sửa bởi Chris Ilias vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.