Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

verification received expires before i receive it.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

When wanting to add an system to sync my settings, the send verification code received is delayed in transit and expired before i get it. That is due to greylisting on the emailserver.

received email properties : X-Greylist: delayed 1196 seconds by postgrey


Trying to add an 2nd email (corporate) email address to circumvent this problem... I have to use enter another verification code that expires in 5 minutes. and you guessed it, that is send to the first emailaddress.

aha...

how to cirumvent this verification code expiration ?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

The verification timeout could actually be 20 minutes.

Did you try to use the code anyway ?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.