Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Import passwords from file

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 306 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi IvanKovalev

more options

I reinstalled Firefox and now need to import passwords from file where they were exported before reinstall. This article https://support.mozilla.org/en-US/kb/import-login-data-file explains how to import passwords from file, but this option is missing. The only option available is Import from another browser.

From here https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1702336 it looks like the feature was disabled 9 months ago. It is not clear what is the workaround in interim and what is the current state of resolution. For example, how do I use passwords CSV file to load into Microsoft Edge or Chrome and then import this data from that browser back to FireFox?

Giải pháp được chọn

See the note at the bottom of this article about how to enable import CSV in Lockwise via the about:config page.

WARNING: Changing preferences through this interface not officially supported Hidden settings edited using the about:config tool are explicitly not supported, which means that Mozilla makes no guarantees they will be supported in the future, or that Mozilla will fix them if they break. Mozilla does not test these preferences, and will not in the future. That includes security and performance testing which these preferences may affect.

[Warning added by moderator.]

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

See the note at the bottom of this article about how to enable import CSV in Lockwise via the about:config page.

WARNING: Changing preferences through this interface not officially supported Hidden settings edited using the about:config tool are explicitly not supported, which means that Mozilla makes no guarantees they will be supported in the future, or that Mozilla will fix them if they break. Mozilla does not test these preferences, and will not in the future. That includes security and performance testing which these preferences may affect.

[Warning added by moderator.]

Được chỉnh sửa bởi Chris Ilias vào

Hữu ích?

more options

Thank you. about:config => signon.management.page.fileImport.enabled = true that does it.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.