Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Custom installed location not work on windows11

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

On Win11, after I installed firefox on a custom location(like D:\Firefox), Firefox can not open any page, even its option page. If installing at the default location(C:\program files\), everything works fine. But custom location works On Win10. Firefox version: 95.0.1, x64

On Win11, after I installed firefox on a custom location(like D:\Firefox), Firefox can not open any page, even its option page. If installing at the default location(C:\program files\), everything works fine. But custom location works On Win10. Firefox version: 95.0.1, x64

Giải pháp được chọn

I did more testing. The problem is about acessing permissions of the custom location, which inherited from the older system. Now it works fine. Thanks for your help.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Interesting... Let me go try that on my Win11 laptop.

more options

I was able to run Dev from c:\Firefox on Win11. see screenshot

Edition Windows 11 Pro Version 21H2 Installed on ‎03-‎Jul-‎21 OS build 22000.348 Experience Windows Feature Experience Pack 1000.22000.348.0

more options

Giải pháp được chọn

I did more testing. The problem is about acessing permissions of the custom location, which inherited from the older system. Now it works fine. Thanks for your help.

more options

If your are no longer having issues mark your comment as resolved.

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào