Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

private browsing icon not showing

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

It use to be the "sunglasses" icon would show up if you choose private browsing but its no longer there? I have 95.0.1.

It use to be the "sunglasses" icon would show up if you choose private browsing but its no longer there? I have 95.0.1.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

A possible reason can be that you are in permanent Private Browsing mode (Always use Private Browsing mode; Never Remember History). In permanent Private Browsing mode all windows you open are PB mode windows and you do not get the purple mask. You only see the purple mask if you open a New Private Window in a regular session.

Hữu ích?

more options

I got and 2 Firefox update yesterday, when I restarted, I could not open Firefox, I had to reinstall Firefox. now in private viewing icon will not display, which is all I use when on line, then, even with my email and pass word saved in settings, I had to get a code to to get into this account.... What is going on...????

  Why do I need a 362638 code to sign in....???
  Why can I not get an in private icon when getting on line...???
  Why did I have to reinstall Firefox, even when a window came up in 5 other attempts, 

asking if I wanted to make changes to my account...????

  Do I need to install another Browser...????

Được chỉnh sửa bởi paw_mark2412 vào

Hữu ích?

more options

You do not see the purple mask when you are in permanent Private Browsing mode (Always use Private Browsing mode; Never Remember History), so if this mask is hidden then it is likely you are already in PB mode.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.