Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to fix popup going to desktop

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I am having a problem with Firefox and have not found a similar issue on Google. The trouble I am having is with a browser extension/popup, specifially Metamask. When I go to a website and click to connect to Metamask it opens the Metamask popup/extension, but minimizes the main Firefox page and goes to my desktop. I have to open the Firefox page again and the popup is at the top right of the page. But every single time I have to do anything with the Metamask extension/interacting with a website it closes the Firefox page and goes to desktop. I have not been able to find a solution, please help me with this very annoying problem. TIA

I am having a problem with Firefox and have not found a similar issue on Google. The trouble I am having is with a browser extension/popup, specifially Metamask. When I go to a website and click to connect to Metamask it opens the Metamask popup/extension, but minimizes the main Firefox page and goes to my desktop. I have to open the Firefox page again and the popup is at the top right of the page. But every single time I have to do anything with the Metamask extension/interacting with a website it closes the Firefox page and goes to desktop. I have not been able to find a solution, please help me with this very annoying problem. TIA

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You should contact Metamask support.