Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox every tab getting crashed

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options
https://crash-stats.mozilla.org/report/index/711afc4a-b3ab-4c6d-8aec-7dd660211214 kindly check this link. this is crashed report.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Product Firefox Release Channel release Version 95.0 Build ID 20211129150630 (2021-11-29) Buildhub data OS macOS 11 OS Version 11.0.0 20A5323l

bp-711afc4a-b3ab-4c6d-8aec-7dd660211214 Signature: libsystem_kernel.dylib@0x121e

Uptime 113 seconds (1 minute and 53 seconds)

Crash Reason EXC_SOFTWARE / SIGABRT

libsystem_pthread.dylib =  ? Word for Mac

libsystem_kernel.dylib =  ? Word for Mac

Hữu ích?

more options

Make sure all software is up to date.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.