Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

search bar

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

I set up firefox to use the search bar, and the first time I used firefox I typed into the search bar and it worked that way; however, each time thereafter when I typed into the search bar the text appeared in the address bar. I have tried resetting the selection without success. Any suggestions?

I set up firefox to use the search bar, and the first time I used firefox I typed into the search bar and it worked that way; however, each time thereafter when I typed into the search bar the text appeared in the address bar. I have tried resetting the selection without success. Any suggestions?

Giải pháp được chọn

Which search bar? The search bar alongside the address bar shouldn't do that but the "search bar" on the 'home' or 'newtab' page may. This is the fix: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1360658#answer-1465272

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Which search bar? The search bar alongside the address bar shouldn't do that but the "search bar" on the 'home' or 'newtab' page may. This is the fix: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1360658#answer-1465272