Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmarks

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

1.How can I alphabetize my bookmarks?

2. How can I delete unused bookmarks?

3. Do you have a tutorial regarding bookmarks?

1.How can I alphabetize my bookmarks? 2. How can I delete unused bookmarks? 3. Do you have a tutorial regarding bookmarks?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

nli944801 said

1.How can I alphabetize my bookmarks?

Open the Bookmarks Manager; Press the Alt or F10 key to bring up the toolbar, and select Bookmarks. Hot key is <Control> (Mac=<Command>) <Shift> B. Firefox 84+ <Control> (Mac=<Command>) <Shift> O.

Once the window is open, look at the directory 'tree' on the left. Right-click on a branch and select Sort.


nli944801 said

2. How can I delete unused bookmarks?

Open the Bookmarks Manager. Find those listings. Right-click and select Delete. There is a search box upper-right of the page.