Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

search results diplay

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

firefox search results have changed when i query for "news"; everyday i search for news by simply entering the word news into the browser. The results always were preceded by a scroll able header that had a picture relevant to article and story and the underneath was a list of news sites ( like CBC, CNN, MSNBC, etc)... now when i type in my query ( the word "news") the results displayed still list all the news sites but the header with pictures and story has disappeared - can anyone help?

firefox search results have changed when i query for "news"; everyday i search for news by simply entering the word news into the browser. The results always were preceded by a scroll able header that had a picture relevant to article and story and the underneath was a list of news sites ( like CBC, CNN, MSNBC, etc)... now when i type in my query ( the word "news") the results displayed still list all the news sites but the header with pictures and story has disappeared - can anyone help?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

More info please... Here is what I get from a search via Google for news. see screenshot Show us the issue. Who is providing the search results when you just type news? Is there a reason for the old version of Firefox? https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.