Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

change background color failed after adding Fall Puppy Theme

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
more options

I'm running 91.4.0esr. I like the "Fall Puppy" theme, but it turned the background black. Changing the background color to white does not correct the problem. (tools=>settings=>General=>fonts&colors=>colors) I don't want to disable the theme. In the past I think I could edit the preference file to override the theme background color. I there away to edit the "Fall Puppy" background default?

Guidance Please.
I'm running 91.4.0esr. I like the "Fall Puppy" theme, but it turned the background black. Changing the background color to white does not correct the problem. (tools=>settings=>General=>fonts&colors=>colors) I don't want to disable the theme. In the past I think I could edit the preference file to override the theme background color. I there away to edit the "Fall Puppy" background default? Guidance Please.
Đính kèm ảnh chụp màn hình