Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crashes while playing video (ERS linux)

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 78 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

I couldn't get the crash data at all. But I managed to get this from the Terminal;

[Child 10502, MediaDecoderStateMachine #4] WARNING: Decoder=7f0fd7cf1400 Decode error: NS_ERROR_DOM_MEDIA_FATAL_ERR (0x806e0005) - RefPtr<mozilla::MozPromise<RefPtr<mozilla::MediaTrackDemuxer::SamplesHolder>, mozilla::MediaResult, true> > mozilla::MediaSourceTrackDemuxer::DoGetSamples(int32_t): manager is detached.: file ./dom/media/MediaDecoderStateMachine.cpp, line 3470 Exiting due to channel error. [GFX1-]: Receive IPC close with reason=AbnormalShutdown Exiting due to channel error. [GFX1-]: Receive IPC close with reason=AbnormalShutdown Exiting due to channel error. Exiting due to channel error. [GFX1-]: Receive IPC close with reason=AbnormalShutdown Exiting due to channel error. CPU time limit exceeded </p>

I couldn't get the crash data at all. But I managed to get this from the Terminal; [Child 10502, MediaDecoderStateMachine #4] WARNING: Decoder=7f0fd7cf1400 Decode error: NS_ERROR_DOM_MEDIA_FATAL_ERR (0x806e0005) - RefPtr<mozilla::MozPromise<RefPtr<mozilla::MediaTrackDemuxer::SamplesHolder>, mozilla::MediaResult, true> > mozilla::MediaSourceTrackDemuxer::DoGetSamples(int32_t): manager is detached.: file ./dom/media/MediaDecoderStateMachine.cpp, line 3470 Exiting due to channel error. [GFX1-]: Receive IPC close with reason=AbnormalShutdown Exiting due to channel error. [GFX1-]: Receive IPC close with reason=AbnormalShutdown Exiting due to channel error. Exiting due to channel error. [GFX1-]: Receive IPC close with reason=AbnormalShutdown Exiting due to channel error. CPU time limit exceeded

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Provide the steps to replicate the issue. What OS? X11 or Wayland? What Desktop? What version of Firefox? Make sure you have the latest FFmpeg and libavcodec packages. see screenshot

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

more options

Provide the steps to replicate the issue.

Just playing any video will produce the error seen in terminal, until it crashes.


What OS? X11 or Wayland?

Debian testing, x11, xcfe 4.16


What Desktop?

xfce 4.16


What version of Firefox?

78.15.0esr (64-bit)

more options

Can you update the browser and try again?