Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

home button is missing after update

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

After a recent update, my home button is now MISSING! Gone! Do not tell me to take a screenshot because that is not available for the menu or bookmarks bar. Why would you erase my home button in an update?

After a recent update, my home button is now MISSING! Gone! Do not tell me to take a screenshot because that is not available for the menu or bookmarks bar. Why would you erase my home button in an update?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

In Firefox 87+ the Library and the Home button aren't present by default on the Navigation Toolbar and you need to drag them out of the Customize palette to the toolbar.