Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Mozilla crashes any time I try to minimize to taskbar; Win 11

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

bp-659aa026-2231-4cf9-a01b-db34e0211209

bp-659aa026-2231-4cf9-a01b-db34e0211209

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Product Firefox Release Channel release Version 95.0 Build ID 20211129150630 (2021-11-29) Buildhub data OS Windows 11 OS Version 10.0.22000

bp-659aa026-2231-4cf9-a01b-db34e0211209 Signature: webrender::render_api::RenderApi::add_document_with_id

Uptime 924 seconds (15 minutes and 24 seconds)

MOZ_CRASH Reason (Sanitized) : Attempting to create a 29536x1 window/document

Crash Reason EXCEPTION_BREAKPOINT

This is for Sumo's Related Bugs 1707475 REOPENED --- Startup Crash in [@ webrender::render_api::RenderApi::add_document_with_id]

more options

What were you doing at the time? surfing, watching a clip, reading something . . . .


Start Firefox using Troubleshoot(Safe) Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Troubleshoot(Safe) Mode (not Refresh). Is the problem still there?