Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmark issues

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

The icons related to websites are not displayed in Bookmark

The icons related to websites are not displayed in Bookmark

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Sometimes you have to click on the bookmark to get that. see screenshots Can you give examples site(s) so the we can try to replicate the issue?

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

more options

If you use Sync then best is to disconnect Sync temporarily during troubleshooting.

This could be a problem with the places.sqlite and favicons.sqlite files in the Firefox profile folder.

  • use the "Places Database" -> "Verify Integrity" button on the "Help -> More Troubleshooting Information" (about:support) page

If errors are reported with "Verify Integrity", close and restart Firefox or reboot and retry.

See also: