Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't add search engines from some sites

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hello. Firefox not allows me to add search engine to search bar only for some sites. For example: I can add search on YouTube, and it's show me green "+" on search bar. But I need to add this site: allegro.pl and the "+" button is unavailable. I remember I added it to search few versions ago (probably it was FF 78 ESR), but I don't remember how I do it. And I accidentally delete it from search engines. Could anyone help me with add it again? Regards.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

If you want to add a search engine, check this link: https://mycroftproject.com/

Hữu ích?

more options

You can try "Add a Keyword for this Search" in the right-click context menu.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.