Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Restore user profile to a date earlier this week

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
more options

I am using a newish FF profile for my usual web browsing and I also have another FF profile (from an older computer) which I only use for one purpose and that is to look at my recently deceased partner's facebook (FB).

My issue is, I accidentally deleted my partner's FB account from the FB log on page and now have no access to that account. I was hoping by restoring my "other" FF profile I could restore access via cookies etc.

Is there any way i can do this??

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.