Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do i change my IMAP account to a POP account without losing emails

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

I need to change my IMAP account to a POP account without losing emails. I think my second email address is being used as my POP account and I hardly use it. If deleting it would make my first email address a POP account without losing its emails I'd be happy to do so.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.