Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to disable the huge tab bar moving down when hovering to the top on macOS?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

On macOS, with the proton update, there is a behaviour (taken from Chrome) that is to move down the tab bar when the mouse is going at the top of the screen and showing the menu bar. The issue is there's a massive gap that is incredibly annoying and will likely push me back to Chromium based browsers if not addressed. Every time my cursor goes up there I have this annoying gap pushing my tab bar too far down.

An example here: https://imgur.com/a/l7EeG2V

I find this behaviour irritating and would like, if possible, to disable it. Does anyone know if there is some about:config setting or userChrome.css that can do it?

Thank you

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.