Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

css code to customize Bookmark Toolbar DropDowns

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi haagen.blomberg

more options

Hi, I have an issue with making the separators in the bookmark toolbar drop-downs visible. I am running Firefox 95 with the Quantum - dark Blue theme installed. I am running Linix Mint Uma.

The dropdown have separator - space - but no line showing that there is a separator. I have tried many ways to make the separators visible and with light-grey colouring in the userChrome.css file but nothing changes.

Anybody have any idea what can be done or where I might change the Quantum-DarkBlue coding to incorporate the visible separators?

Haagen

Giải pháp được chọn

Could you try something alone these lines:

#PlacesToolbar {
  --panel-separator-color: #ccc !important;
}


--panel-separator-color is a CSS variable which is defined centrally for each theme and then referenced when the color of a separator in a newer style drop-down needs to be specified. If you were to attach a new rule for this variable to the :root element, it would affect all separators in the browser. The above rule changes the definition just for the Bookmarks Toolbar.

Success?

P.S. In case you were wondering how I knew which variable was setting the color, it was by using the Browser Toolbox to poke around. https://developer.mozilla.org/docs/Tools/Browser_Toolbox

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Could you try something alone these lines:

#PlacesToolbar {
  --panel-separator-color: #ccc !important;
}


--panel-separator-color is a CSS variable which is defined centrally for each theme and then referenced when the color of a separator in a newer style drop-down needs to be specified. If you were to attach a new rule for this variable to the :root element, it would affect all separators in the browser. The above rule changes the definition just for the Bookmarks Toolbar.

Success?

P.S. In case you were wondering how I knew which variable was setting the color, it was by using the Browser Toolbox to poke around. https://developer.mozilla.org/docs/Tools/Browser_Toolbox

Hữu ích?

more options

Thank you very much. That did the trick.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.