Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Recovery Key Invalid

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hello,

I was having trouble logging in because I thought I had disconnected my authentication app, but I eventually found it (so I am able to log in now). Before I figured this out, however, I tried to use my recovery key to log in. I found the text file that had my recovery key '[Email] Firefox Recovery Key.txt' (from 2019) and when I tried to use this, it didn't work. I noticed that the recovery page asks for a recovery 'code' instead of 'key' and when I was able to log in, it said I had never set up a Recovery Key.

Just wanted to flag the issue in case there's a reason why old Recovery Keys no longer work. It certainly could have been my error, but since I had the file, it seemed like it should've worked.

Giải pháp được chọn

It sounds you confused the 32-bit recovery key with the 10-digit 2FA recovery code. The 32-bit recovery key is meant to be used when you forgot the password instead of a password reset as that would wipe all data on the Sync server.

From your question you appear to be using 2FA and to bypass the TOTP code generated by an Authenticator app you need a 10-digit recovery code that you are offered to save when you enable 2FA.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

It sounds you confused the 32-bit recovery key with the 10-digit 2FA recovery code. The 32-bit recovery key is meant to be used when you forgot the password instead of a password reset as that would wipe all data on the Sync server.

From your question you appear to be using 2FA and to bypass the TOTP code generated by an Authenticator app you need a 10-digit recovery code that you are offered to save when you enable 2FA.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.