Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Secure Connection Failed

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I use Firefox v54 as my default. When I used the link and ended up here; https://politicalanimalnews.com/shriek-inducing-new-allegations-about-tony-faucis-excruciating-experiments-may-finally-end-his-reign/?utm_source=pannl&utm_medium=ong&utm_campaign=1406361697


However, when I used the current Firefox 94.0.2 I got; Secure Connection Failed

An error occurred during a connection to email.mg.politicalanimalnews.com. Cannot communicate securely with peer: no common encryption algorithm(s).

Error code: SSL_ERROR_NO_CYPHER_OVERLAP


SSL_ERROR_NO_CYPHER_OVERLAP Your server apparently doesn't offer any cipher suites necessary to establish a secure https connection that are supported in Firefox. You can check what kind of cipher suites Firefox can make use of by visiting; https://www.ssllabs.com/ssltest/viewMyClient.html

Firefox will just show the SSL_ERROR_NO_CYPHER_OVERLAP error when encountered any site using the RC4 cipher.

Note: The website may only work via HTTP and won't work if you force secure HTTPS. You may have to create an 'Off' exception if you use HTTPS-Only.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.