Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

IDM Integration Module

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 1236 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi bjh

more options

I installed IDM Integration Module 6.40.3.2 and every time I start Firefox I get a pop-up window asking permission to send information to IDM. Has anyone else have this problem and is there a way to fix this? I'm using Firefox 94.0.2 (64-bit) for Windows 10.

Thanks in advance.

I installed IDM Integration Module 6.40.3.2 and every time I start Firefox I get a pop-up window asking permission to send information to IDM. Has anyone else have this problem and is there a way to fix this? I'm using Firefox 94.0.2 (64-bit) for Windows 10. Thanks in advance.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

In the pop-up window it asks

Do you allow IDM Integration Module to transfer this data to IDM to download files in IDM?

I see this every time I start Firefox even when I'm disconnected from the internet and doing some local webdevelopment. Before I ran the update this was not happening.