Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Amazon Prime says my web browser (which is Firefox) is out of date. When I click on About Firefox on my toolbar it says my copy of Firefox is the latest. But I can't play prime.

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

When I click About Firefox under the Firefox icon on my tool bar, it says the latest program is running. But Amazon Prime says I don't have the latest, that my web browser is out of date and so I can't use Prime. Please help. I also encounter this problem using doxy.me for telemedicine.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Try downloading another copy of Firefox and run it from the folder. Do not sign into your Firefox account and see if you have the same issue.

Here you can get the current version for Mac. see screenshot https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

Hữu ích?

more options

In your Question Details > More System Details on right "User Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0"

Firefox 79.0 and later has required MacOS 10.12 at minimum to run so you will need to upgrade to macOS 10.12 or higher.

Fx 78.15.0esr is the latest version you can run on macOS 10.11.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-mac-osx-users-esr

https://www.mozilla.org/firefox/78.0/system-requirements/ https://www.mozilla.org/firefox/79.0/system-requirements/ https://www.mozilla.org/firefox/94.0.2/system-requirements/

Được chỉnh sửa bởi James vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.