Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox homepage

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I downloaded bing themes . when I try to open Firefox, i get this in address www.msn.com/?pc=W099&ocid=MSNHP_W099. and it is buffering and will not open. I deleted the bing download, restarted the PC (Dell laptop) and still the same problem . I checked the settings and Firefox is the default. what can I do? I just want the Firefox homepage back.

Giải pháp được chọn

Let's start with; https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-to-set-the-home-page


Are you opening the browser directly, or using a shortcut? If using a shortcut, right-click on it and check its Properties.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Let's start with; https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-to-set-the-home-page


Are you opening the browser directly, or using a shortcut? If using a shortcut, right-click on it and check its Properties.

Hữu ích?

more options

i reset the foxfire to original defaults and that took care of the problem. thank you for responding.

Hữu ích?

more options

Glad to help. Safe Surfing.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.