Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

In Mac: open tabs sessions saved in bookmark, and add new bookmark to tabs

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Topic: Bookmarks and Tabs I recently saved my tab sessions in several bookmarks which I named per topic - eg Bookmark name 'Groupon Tabs', which contains several tabs of Groupon pages I am interested in, to look at later. Today I saw a page which I want to save by adding it to this bookmark. But when I click on 'Groupon tabs' nothing happens - I was expecting to see the list of tabs saved, but I cannot find them. So the question is: a) how can I open eg 'Groupon' tab so I have access to all the tabs it contains b) how do I add a new tab to this bookmark Many thanks in advance.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.