Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Please revive firefox marketplace

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi user110

more options

I did not like installing apps from firefox add-ons but loved installing applications from firefox marketplace when it was there back then. It made me feel productive as it was the app store of an OS ,which was also there back then. But why was it discontinued? If there is any reason, please reply and If possible, please try recreating it. Here are the new firefox marketplace icons I suggest which I got from the web archive. Each icon is larger than the previous one. And if possible, please work on firefox OS too.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

The archived https://wiki.mozilla.org/Marketplace may answer a number of things that happened and why the Firefox Marketplace was shut down.

Firefox OS was discontinued in 2016 with last update back in 2015, though there has been a few forks or based on Firefox OS. https://en.wikipedia.org/wiki/Firefox_OS#Forks

Mozilla has no plans or reasons to work on either Firefox Marketplace or Firefox OS again as they have more worthwhile products to work on.

Hữu ích?

more options

So is it possible we can build the firefox marketplace and firefox OS by ourselves back again ?

Hữu ích?

more options

Is it possible to compile them from any remaining sources or the internet archive ? https://web.archive.org

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.