Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I remove the white windows bar above Firefox Browser?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

I installed firefox on my new Windows 10 laptop and found that there is a persistent white bar at the top of my screen for some reason. This bar works when trying to resize or drag the window, but the typical way of clicking on firefox's banner at the top does not let me drag it anymore either. How do I get rid of this?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.