Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Mozilla Addons account Sign in problem

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

hello, i have a mozilla addons developer account, i have not opened it for a month or two. Today, i am trying to sign in, it has two step verification setup, sent a code to my email, i enter the code back and validated, but it did not sign in and redirect me to the main email and password page. i tried again, but now it is not sending me any code in mail. Suggest me any solution. thanks

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.