Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't delete bookmark tags created by pre-installed Firefox in Linux

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

I have a ton of unused tags that cannot be deleted. Apparently unused tags are supposed to be deleted automatically but for some reason they do not. These tags came from a Linux Firefox installation with the Linux distributions bookmarks.

Is there any way to manually delete them from Firefox?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.