Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Changes to bookmark management in FF 94.0.2

more options

Prior to FF 94.0.2 saving a bookmark opened an option to select the folder in which it was to be placed. With 94.0.2 the bookmark is saved directly to the last folder selected with no option to select a folder. I have to perform an extra action immediately to edit the bookmark location. If this isn't done before closing the tab I have no way of finding the bookmark again. Please revert

Prior to FF 94.0.2 saving a bookmark opened an option to select the folder in which it was to be placed. With 94.0.2 the bookmark is saved directly to the last folder selected with no option to select a folder. I have to perform an extra action immediately to edit the bookmark location. If this isn't done before closing the tab I have no way of finding the bookmark again. Please revert

Giải pháp được chọn

Try this: after bookmarking, click the blue star in the address bar. Toward the bottom of the panel, check the box for "Show editor when saving." From now on, when you bookmark the page, the panel should open. Does it work on your Firefox?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Try this: after bookmarking, click the blue star in the address bar. Toward the bottom of the panel, check the box for "Show editor when saving." From now on, when you bookmark the page, the panel should open. Does it work on your Firefox?