Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Does enhanced tracking protection include email addresses?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

I recently googled a product and clicked on a link to their site (not an ad result). Shortly after I got an email from the company saying "thanks for checking us out." I never filled in any form with my email address. Is Firefox allowing Google to send my email address to the company so they can send marketing emails? I have Enhanced Tracking Protection on.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.