Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

secondary email account

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

Primary email when account 1st set is defunct. I cannot change it or remove it. Tried to enter secondary email, and get a message saying there is a problem with setting it up. I have entered 2 different email accounts that I have and it does not like either! If I delete the account & start offer it is a lot of work. Help

Primary email when account 1st set is defunct. I cannot change it or remove it. Tried to enter secondary email, and get a message saying there is a problem with setting it up. I have entered 2 different email accounts that I have and it does not like either! If I delete the account & start offer it is a lot of work. Help