Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox won't run Cox Contour

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Hwedhlor

more options

When I attempt to run Cox Contour I am presented with "Your system isn't compatible with Contour." However, I am running the latest Windows 10 Pro and Firefox 94.0.2. Contour runs fine under MS Edge and Google Chrome. I have already spoken to Cox, rebooted both Firefox and my PC, and verified that both Edge & Chrome can run Contour. Contour ran fine with Firefox two days ago, and I MUCH prefer Firefox to either Edge or Chrome.

Please advise.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

On 2 December, 2021, after checking on settings in Malwarebytes, CCleaner and Kamo, I uninstalled Kamo, then rebooted my PC and found that I could not run Cox Contour on my PC under Firefox, but that it still ran under Chrome and Edge. I then added "watchtv.cox.com/listings" to the Allow List under Malwarebytes. After rebooting my PC I found that I could still not run Cox Contour on my PC under Firefox, but that it still ran under Chrome and Edge. I concluded that there was no setting in my antivirus software apps that would effect Cox Contour not running under Firefox.

On 3 December, 2021, I discovered that Cox Contour now runs under Firefox, so this problem is solved, although I cannot say what solved it. :-)

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hello,

Your User Agent string is being modified, as it is non-default. (Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/94.0/98x5VrH9-13 instead of Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/94.0)

I believe this is caused by an antivirus software. Please check your device for extra antivirus software or make an exception for Firefox.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

On 2 December, 2021, after checking on settings in Malwarebytes, CCleaner and Kamo, I uninstalled Kamo, then rebooted my PC and found that I could not run Cox Contour on my PC under Firefox, but that it still ran under Chrome and Edge. I then added "watchtv.cox.com/listings" to the Allow List under Malwarebytes. After rebooting my PC I found that I could still not run Cox Contour on my PC under Firefox, but that it still ran under Chrome and Edge. I concluded that there was no setting in my antivirus software apps that would effect Cox Contour not running under Firefox.

On 3 December, 2021, I discovered that Cox Contour now runs under Firefox, so this problem is solved, although I cannot say what solved it. :-)

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.