Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cant save history or bookmark pages

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

I have asked this very same questions many times. How do I save history and bookmark pages. I have a MacBook Air with all the Firefox updates installed. Several people have sent me suggestions like: click on the star (Nothing happened) click on the 3-dots (Nothing happens)I'm starting to believe you all have no idea of how to fix this. Also, when you send me something, I can't figure out how to respond. That's why I have not answered some of your suggestions. Bob

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.