Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I cannot find where a folder is located

more options

I cannot find a folder in Bookmarks. When I edit a bookmark I see the folder it in. It is actually a sub folder. I know it is a sub folder of another folder but I dont know what the parent folder is. I want to keep related bookmarks together. I can navigate to one web page in the sub folder from memory so I can see the folder it is in but have no way of determining the parent folder.

I cannot find a folder in Bookmarks. When I edit a bookmark I see the folder it in. It is actually a sub folder. I know it is a sub folder of another folder but I dont know what the parent folder is. I want to keep related bookmarks together. I can navigate to one web page in the sub folder from memory so I can see the folder it is in but have no way of determining the parent folder.

Giải pháp được chọn

First, this should be easier, it's a longstanding user request to make this information more visible. But we are where we are, so...

If you open the page and click the blue star in the address bar -- the star will be blue if the page address exactly matches the bookmark -- you can click the icon to the right of the folder name to expand the folder hierarchy and see where the bookmark is.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

First, this should be easier, it's a longstanding user request to make this information more visible. But we are where we are, so...

If you open the page and click the blue star in the address bar -- the star will be blue if the page address exactly matches the bookmark -- you can click the icon to the right of the folder name to expand the folder hierarchy and see where the bookmark is.