Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

lockwise. Hidden and not updatable passwords

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

I am experiencing a problem with lockwise since months. In just few words I cannot see which password are stored and therefore I cannot even edit them (see the pict). The funny part is that the login/passwords data are there because I can use them after landing on any page where I have an account. That's to say that the only way I have to edit a password that I changed on a different browser is to visit the page and then change it. Another few examples? 1) If I enter in the search box any of the sites that should be (and indeed are) there, it cannot retrieve anything. 2) If I click insert new credential it does nothing (no box where to insert the new data)

Note! Browser update 94.0.2 (Mac) Logged in my FF account and Sync activated.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.