Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Posting pics

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

When I try to post a pic on Marketplace in Firefox I select the .JPG picture and upload it. The picture I want to post appears fine before I upload it. Once I upload it to Facebook, it just appears as a solid colour. I have attached a couple pics, one is of the pic I want to upload and the other is the pic after it is uploaded. I should state that if I use Chrome or Edge, it works fine. And if I try to post a pic to my timeline it works fine. I just have this problem when using FireFox and trying to post to MarketPlace I know, well just use Chrome or Edge, I DON'T WANT TO :-) I want to use my FireFox. Ian

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Do you see that third icon before the URL* in your screenshot? That is the canvas extract permission related to resistFingerprinting. Use that icon to give FB permission to do the image extraction and then try the upload again. I think that is the simplest workaround for now.

* The URL in the address bar. After the shield and lock icons.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Do you have enabled "Resist Fingerprinting" and have set this pref to true on the about:config page ?

Hữu ích?

more options

Yes I do

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Do you see that third icon before the URL* in your screenshot? That is the canvas extract permission related to resistFingerprinting. Use that icon to give FB permission to do the image extraction and then try the upload again. I think that is the simplest workaround for now.

* The URL in the address bar. After the shield and lock icons.

Được chỉnh sửa bởi jscher2000 vào

Hữu ích?

more options

Thanks jscher2000 That seems to have worked, any idea why this happened in the first place? Ian

Hữu ích?

more options

resistFingerprinting modifies canvas extracts to prevent them from being used for fingerprinting.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.