Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

"Add a site to your top sites"

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

https://support.mozilla.org/en-US/kb/customize-firefox-home-screen#w_customize-firefox-home

I believe this info is relevant, but this undated page may be out of date (I am on Windows 10 with 94.0.2 ) -- I do not see the things they refer to:

"Tap the menu button:" which has a URL, a "1" in a box, and a three-vertical-dots array in a red box.

Clicking upper-right-corner icons at random has "disconnected" my account. Just getting in deeper. I bet I have to log in again...

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.