Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

userChrome.css file not woriking with custom fonts after installing bitsream vera sans font in Arch Linux

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Hi Guys! I wanted to install twemojis in my Arch Linux distro (manjaro) but after installing bitsream vera sans font the userChrome.css fonts that I write in that file are not working anymore like the fonts are not installed, but I'm using that custom font in my Arch Linux (Product Sans) even any other font that I put in that file is not working, but If I use "font-weight: bold;" It's working so that means that the file is working but the fonts are not.

I'd appreciate any help. Thank you!!

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.