Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

get to my account & bookmarks so I can see them on new computer

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I have an account on windows computer and old Mac. I just got a new mac. How do I get to my bookmarks that have been saved on my account so they appear on my new Mac?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Are you talking about a sync account? just log into the sync using the proper username/password and the data should be shared.

You can use sync to share passwords, bookmarks, and history. Anything else may not be compatible between different browser versions or computer systems.

Note: Resetting the sync password, or changing its e-mail will remove all data from the servers. The username and password are used to create the encryption.

This is a security feature.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.