Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When backing up profile, a message displays that source path too long

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi doniel

more options

I've backed up my profile many times with nary a problem. Tonight, while attempting to copy it, the attached message was displayed. Typical for a Microsoft error message, it was most unhelpful. No clue as to which file name is the offender.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

That appears to be a windows issue right?

Hữu ích?

more options

What is the full name/path of the file? Remember that its the length of the fine name And the path that causes this error.

Hữu ích?

more options

I agree that it appears to be a Windows issue. I'm just hoping that someone here has seen this before and knows what's causing it. But it also seems to be an FF issue. Since we users don't muck around with the profile, all the files and their names and their paths are generated by FF. As I wrote, Microsoft's typically unhelpful message doesn't specify which file caused the error message to display and I haven't the faintest idea which file it's referring to.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.